Nama Lengkap : Dr. Ir. Edison, M.Sc
NIP : 19580928 196403 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
NIDN : 0028095810
Bidang Keahlian : Ekonomi Pertanian