Nama Lengkap: Prof. Dr. Ir. Dompak MT Napitupulu, M.Sc
NIP: 19590427 198502 1 001 
Pangkat : Pembina Utama Muda
Golongan : IV/c
Jabatan Fungsional : Guru Besar
NIDN : 0027045903
Bidang Keahlian : Ekonomi Produksi Pertanian